Projects Overview (Hebrew)

פרויקט

הפרויקטים בפקולטה להנדסת חשמל משלבים בין הידע התיאורטי הנרכש בקורסים הנלמדים ועבודה יישומית באחד משטחי ההתמחות, במטרה להכין את הסטודנטים לעבודה הנדסית בתעשייה.

בדרך-כלל סטודנטים מבצעים פרויקטים בין הסמסטרים ה-5 ל-8 ללימודים, בהתאם למקצועות הקדם אותם למדו ולתחומי ההתמחות בהם בחרו. (בכל מעבדה נדרשים מקצועות קדם מתאימים).

כל הסטודנטים בהנדסת חשמל נדרשים לבצע שני פרויקטים (פרויקט א’ ופרויקט ב’), ואילו פרויקט מיוחד הנו מקצוע בחירה פקולטי למעוניינים לבצע פרויקטי שלישי. ניתן לבחור פרויקט בכל אחת ממעבדות ההתמחות בפקולטה. העבודה בפרויקט מתבצעת בזוגות (במקרים מיוחדים ניתן לעבוד כיחיד).

לכל פרויקט מוצמד מנחה אישי מטעם הפקולטה. מנחי הפרויקטים הם לרוב סטודנטים משתלמים לתארים גבוהים או מהנדסי המעבדות. במקרים מיוחדים משתתפים גם חברי הסגל האקדמי בהנחיה ישירה, כמו-כן משתתפים בהנחיה נספחים חיצוניים, במקרים בהם נדרש ידע מיוחד.

חלק מהמעבדות עובדות בשיתוף ובמימון גורמי תעשייה, בדרך-כלל חברות היי-טק המעוניינות לזכות בידע ייחודי באמצעות פרויקט סטודנטים.

גם במקרים אלה, הפרויקט מלווה על ידי מנחה מטעם הפקולטה שאינו עובד החברה. שיתוף הפעולה הזה הוכח כפורה ומוצלח גם לחברות וגם לסטודנטים. חברות רבות ממשיכות להציע פרויקטים כאלה במשך שנים רבות.

לתשומת לבכם: למניעת ניגוד אינטרסים – לא ניתן לסטודנט לבצע פרויקט תחת מנחה אישי אשר עובד איתו באותו מקום עבודה (למעט אם מקום העבודה המשותף הוא הטכניון).

קובץ הנחיות לביצוע פרויקט א’ \ ב’ \ מיוחד