Project timetable semester 02-2021

לו”ז פרויקטים סמסטר אביב תשפ”ב (02-2021)

* תחילת סמסטר: 20/03/2022
*
רשימת פרויקטים: קישור
* סיום רישום לפרויקטים במעבדות: 03/04/2022
* רשימת הרצאות העשרה בפרויקט א’ (נוכחות חובה): קישור
מהלך הפרויקט – פעלו לפי הנחיות מהנדס המעבדה!
* דו”ח אפיון: לא יאוחר מ-20/05/2022
* מצגת אמצע: לא יאוחר מ-30/06/2022

* הגשה סופית: לא יאוחר מ-24/10/2022
* חיפוש שותפים \ מידע שוטף: קבוצת פייסבוק