Project timetable semester 01-2021

לו”ז פרויקטים סמסטר חורף תשפ”ב (01-2021)

* תחילת סמסטר: 24/10/2021
* רשימת פרויקטים: קישור

* סיום רישום לפרויקטים במעבדות: 7/11/2021
* רשימת הרצאות העשרה בפרויקט א’ (נוכחות חובה): קישור
* דו”ח אפיון: עד 25/12/2021
* סיום מצגות אמצע: עד 27/1/2022

* סיום הגשות פרויקטים: עד 01/05/2022
* חיפוש שותפים \ מידע שוטף: קבוצת פייסבוק
* קישור: רשימת המעבדות שבהן ניתן לבצע פרויקט