Recorded lectures

הרצאות העשרה מוקלטות

3/5/2017 – סמינר בנושא Deep Learning – חלק I – אלעד הופר (טכניון) (youtube)
3/5/2017 – סמינר בנושא Deep Learning – חלק II – רועי פן (חברת סיסטמטיקס) (youtube)
10/5/2017 – הדרכה בנושא כתיבת דו”ח פרויקט – נמרוד פלג (טכניון) (youtube)
21/6/2017 – של הגמר של תחרות הפרויקטים המצטיינים תשע”ז על שם יהורז כשר (youtube)
21/10/2020 – הרצאת העשרה ראשונה בפרויקט א’ – הרצאת פתיחה – נמרוד פלג (panopto)
4/11/2020 – הרצאת העשרה שניה בפרויקט א’ – מתודולוגיה של ניהול פרויקטים – נמרוד פלג (panopto)
11/11/2020 – הרצאת העשרה שלישית בפרויקט א’ – חיפוש מידע וניהול גרסאות – נמרוד פלג (panopto)
18/11/2020 – הרצאת העשרה רביעית בפרויקט א’ – הרחבות בנושא תוכנת מטלב – יאיר משה (panopto)
25/11/2020 – הרצאת העשרה חמישית בפרויקט א’ – כתיבת דו”חות – נמרוד פלג (panopto)
25/11/2020 – הרצאת העשרה חמישית בפרויקט א’ – הכנת מצגות – נמרוד פלג (panopto)