Labs 2&3 Overview (Hebrew)

מעבדה 2 ומעבדה 3

ההוראה המתקיימת במעבדות הניסויים היא חלק חשוב ובסיסי בחינוך הטכנולוגי שמקבל סטודנט בהנדסת חשמל (כולל כל המסלולים) במהלך הלימודים.

מצגת הרצאת הכוון לניסויים ופרויקטים לקראת חורף תשע”ז 2017

קורסי המעבדות 2-3 (“ניסויי התמחות”) מאפשרים לסטודנט להיחשף למגוון רחב מאד יש תחומים טכנולוגיים והנדסיים.
למעשה, כל סטודנט יבחר מספר מצומצם יחסית של ניסויים (7 בסה”כ) מתוך היצע של למעלה מ – 34 ניסויים שונים.
במהלך ביצוע הניסויים הסטודנטים נחשפים ונוגעים בתחומי הנדסה ומחקר עדכניים.

הניסויים מתבצעים בלמעלה מ-12 מעבדות מחקר והוראה של הפקולטה, אשר עוסקות בתחומי מחקר והוראה שונים ומגוונים .

ניסויי התמחות מהווים הזדמנות מיוחדת הן להעמיק את הרקע בתחומים בהם הסטודנט מתעניין ורוצה להתמחות והן להעשיר את
האופקים ולטעום מתחומים נוספים .
ניסויי מעבדה מהווים לעתים קרובות הכנה לביצוע פרויקט בתחום ומתבצעים במקביל או לפני הפרויקט .

על מנת להעניק לסטודנטים חוויה לימודית מיוחדת וחשובה , הניסויים מתבצעים בקבוצות לימוד מצומצמות בין 2 ל-8
סטודנטים בכל קבוצה. במסגרת זאת מתאפשרת אינטראקציה אישית עם מדריך הניסוי , אשר מעשיר את הסטודנטים
בידע וניסיון שלו בתחום הניסוי .

רישום למקצועות מעבדה 2-3   מתבצע  במערכת Labadmin , באמצעות הפנייה מאתר U.G.

אין אפשרות להירשם למקצועות מעבדה2-3 לאחר פתיחת סמסטר.

ניתן לפנות  בבקשות לאינה טלמון באמצעות דואר אלקטרוני:  inalab@ee.technion.ac.il

סטודנטים במסלול הנדסת חשמל או במסלול משולב חשמל ופיזיקה

044165 מעבדה 2 בהנדסת חשמל – מקצוע חובה
סטודנט בוחר 4 ניסויי בחירה מתוך רשימת הניסויים

044166 מעבדה 3 בהנדסת חשמל – מקצוע חובה
סטודנט בוחר 3 ניסויי בחירה מתוך רשימת הניסויים

סטודנטים במסלול הנדסת מחשבים או מחשבים ותכנה

044165 מעבדה 2 בהנדסת חשמל – מקצוע בחירה
סטודנט בוחר 4 ניסויי בחירה מתוך רשימת הניסויים 

044166 מעבדה 3 בהנדסת חשמל  מקצוע בחירה
סטודנט בוחר 3 ניסויי בחירה מתוך רשימת הניסויים