Lab 4 Experiments

מעבדה 4 בהנדסת חשמל  044174

מעבדה 4 בהנדסת חשמל הינה מקצוע בחירה לסטודנטים מכל המסלולים.
על הסטודנט להשלים 2 ניסויי בחירה מתוך רשימת ניסויים רלוונטית )כמו במעבדה 3)

הציון מרצוע זה הוא בינארי.

ניסויים מחולקים לשני מפגשים בני 4 שעות, כאשר בד”כ המפגש השני מתקיים שבוע לאחר המפגש הראשון.