Lab 3 Experiments

מעבדה 3 בהנדסת חשמל  044166

מעבדה 3 בהנדסת חשמל הינה מקצוע חובה לסטודנטים ממסלול הנדסת חשמל והנדסת חשמל פיסיקה.
על הסטודנט להשלים 3 ניסויי בחירה מתוך רשימת רלוונטית.

ניסויים מחולקים לשני מפגשים בני 4 שעות, כאשר בד”כ המפגש השני מתקיים שבוע לאחר המפגש הראשון.