Lab 2 Experiments

מעבדה 2 בהנדסת חשמל  044159 

מעבדה 2 בהנדסת חשמל הינה מקצוע חובה לסטודנטים ממסלול הנדסת חשמל והנדסת חשמל פיסיקה.
על הסטודנט להשלים 4 ניסויי בחירה מתוך רשימת ניסויים רלוונטית.

מעבדה 2 מתקיימת במועדים קבועים המשתנים מסמסטר לסמסטר .

ניסויים מחולקים לשני מפגשים בני 4 שעות, כאשר בד”כ המפגש השני מתקיים שבוע לאחר המפגש הראשון.