FAQ – Projects

שאלות נפוצות בנושא פרויקטים


“איך בוחרים פרויקט ומנחה?”

בפקולטה יש כ-12 מעבדות הוראה שמציעות פרויטקים. הצעות הפרויקטים יפורסמו באתר labadmin לקראת כל סוף סמסטר. לכל פרויקט מוצמד מנחה אחראי. מומלץ להקדיש זמן לעיין בהצעות השונות, ולפנות לצוותי המעבדות והמנחים עצמם על מנת לקבל פרטים נוספים. כדאי לשיחם לב שיש חפיפי בין תחומי הפעילות של המעבדות השונות, כך שלא כדאי להסתפק בחיפוש במעבדה בודדת בלבד.

“איך אני יכול להכיר את תחומי הפעילות של המעבדות השונות ולהתרשם מן הפרויקטים שמתבצעם בה?”

רוב המעבדות מנהלות אתר אינטרנט שבו ניתן להתרשם מן הפעילות שלה. לקראת סוף כל סמסטר (לרוב שבועיים לפני סוף הסמסטר בימי רביעי) מתקיים בדרך כלל “יום פתוח” והרצאת הכוון שבו מסבירים על פעילות המעבדות.

“איך מתנהל פרויקט, מה מצופה, מה הלו”ז, איך מוגש פרויקט…?”

בקיצור:
1. רישום עד תחילת הסמסטר (למאחרים – עד שבועיים מתחילת סמסטר).
2. התנעת פרויקט, דו”ח אפיון כולל תכנון שלבים ולו”ז
3. פגישה שבועית עם המנחה (בפרויקט א’ גם הרצאות העשרה)
4. מצגת אמצע עם כלצוות המעבדה
5. סמינר פרויקט (מצגת סיום) + דו”ח + פוסטר +השתתפות ביום פרויקטים שנתי

“האם ניתן לבצע שני פרויקטים שונים באותה מעבדה?”

בהחלט כן, אך בסמסטרים שונים.


“האם ניתן לבצע פרויקטים שנתיים?”

הפרויקטים בפקולטה הם סמסטריאליים. ניתן ולפעמים אף מומלץ, לבצע פרויקט שהוא המשך לפרויקט הראשון. במקרה זה צריך לזכור שכל אחד משני הפרויקטים עומד בפני עצמו. כלומר יש לעבור את כל שלבי הפרויקט עבור כל אחד משני הפרויקטים (אפיון, מצגת אמצע, מצגת סיום, דו”ח וכו’).


“מה לוח הזמנים לביצוע פרויקט?”

הפרויקטים המוצעים מיועדים לביצוע בתוך סמסטר אחד. אך נלקחים בחשבון האופי השונה של ביצוע פרויקט לעומת קורסים אחרים. מקובל לסיים פרויקט תוך סמסטר וחצי, מעבר לזה יש לקבל את אישור מהנדס המעבדה האחראי. תאריך אחרון שניתן להגיש פרויקט ולקבל ציון – שנה אחרי תחילת הפרויקט.


“האם ניתן לקבל נקודה אקדמית נוספת על כתיבת מאמר על פרויקט שבוצע?”

לא, אין זיכוי אקדמי נוסף על כתיבת מאמר על פרויקט שבוצע. אך כתיבת מאמר מומלץ וכדאי מאוד לקורות החיים ואנחנו מעודדים ועוזרים לסטודנטים שהפרויקט שלהם מתאים לפרסום!

הערה: סטודנטים שעומדים בדרישות הסף, יכולים להירשם לקורס 044185, הקורס דורש תיאום מראש והנחיה אישית על ידי חבר סגל בפקולטה, הקורס יכול לכלול כתיבת מאמר, לפי שיקול דעת חבר הסגל.


“האם ניתן לבצע פרויקט בפקולטה אחרת בטכניון והפרויקט ייחשב כפרויקט בהנדסת חשמל?”

לא. קורסי הפרויקטים בהנדסת חשמל מתבצעים במסגרת מעבדות הפקולטה בלבד.

המעבדות מציעות גם פרויקטים בשיתוף עם יחידות אחרות בטכניון ועם גורמים חיצוניים אחרים. במקרים אלה, הפרויקט עדיין נעשה בחסות המעבדה, מוצמד לפרויקט מנחה אישי מטעם המעבדה והפרויקט כפוף לנהלים והכללים של המעבדה.


“איך מתבצע תהליך הזנת ציון לפרויקט?”

הציון נקבע על ידי המנחה ומהנדס המעבדה על פי קריטריונים שנקבעו מראש.
מהנדס המעבדה מזין את הציון במערכת labadmin, אחת לכמה זמן (בדרך כלל תוך שבוע) ציוני פרויקטים שהצטברו מופקים מן המערכת ומועברים למזכירות לימודי הסמכה של הפקולטה, משם הציונים מועברים למדור לימודי הסמכה של הטכניון (אולמן) להזנה בגיליון הציונים.
אם כעבור שבוע מתחילת התהליך הציון לא מופיע בגיליון הציונים – יש טעם לבדוק אם לא קרתה תקלה.