Enrichment Lectures

הרצאות העשרה

הרצאות ההעשרה ניתנים במסגרת הקורס פרויקט א’ וההשתתפות בהן חובה.

בכל שאלה, ניתן לפנות למרכז הפרויקטים.

רשימת הרצאות ההעשרה לסמסטר אביב תשע”ט (נתון לשינויים):

Enrichment Lectures Semester 022018
Enrichment Lectures Semester 022018

רשימת הרצאות ההעשרה לסמסטר חורף תשע”ט:

Enrichment Lectures List Winter 2018/19
Enrichment Lectures List Winter 2018/19