Enrichment Lectures

הרצאות העשרה

הרצאות ההעשרה ניתנים במסגרת הקורס פרויקט א’ וההשתתפות בהן חובה.

בכל שאלה, ניתן לפנות למרכז הפרויקטים.

רשימת הרצאות ההעשרה לסמסטר אביב תשפ”א (עודכן 20-03-2021): קישור ל-PDF