Enrichment Lectures

הרצאות העשרה

הרצאות ההעשרה ניתנים במסגרת הקורס פרויקט א’ וההשתתפות בהן חובה.

רשימת הרצאות ההעשרה לסמסטר חורף תשפ”ב 01/2021 (עודכן 19-10-2021): קישור ל-PDF

בכל שאלה, ניתן לפנות למרכז הפרויקטים.