Enrichment Lectures

הרצאות העשרה

הרצאות ההעשרה ניתנים במסגרת הקורס פרויקט א’ וההשתתפות בהן חובה.

בכל שאלה, ניתן לפנות למרכז הפרויקטים.

רשימת הרצאות ההעשרה לסמסטר חורף תש”ף (עודכן 02-01-2020):

רשימת הרצאות ההעשרה לסמסטר אביב תשע”ט (עודכן 4-6-2019):