FAQ – Projects

שאלות נפוצות בנושא פרויקטים


“האם ניתן לבצע שני פרויקטים שונים באותה מעבדה?”

בהחלט כן, אך בסמסטרים שונים.


“האם ניתן לבצע פרויקטים שנתיים?”

הפרויקטים בפקולטה הם סמסטריאליים. ניתן ולפעמים אף מומלץ, לבצע פרויקט שהוא המשך לפרויקט הראשון. במקרה זה צריך לזכור שכל אחד משני הפרויקטים עומד בפני עצמו. כלומר יש לעבור את כל שלבי הפרויקט עבור כל אחד משני הפרויקטים (אפיון, מצגת אמצע, מצגת סיום, דו”ח וכו’).


“מה לוח הזמנים לביצוע פרויקט?”

הפרויקטים המוצעים מיועדים לביצוע בתוך סמסטר אחד. אך נלקחים בחשבון האופי השונה של ביצוע פרויקט לעומת קורסים אחרים. מקובל לסיים פרויקט תוך סמסטר וחצי, מעבר לזה יש לקבל את אישור מהנדס המעבדה האחראי. תאריך אחרון שניתן להגיש פרויקט ולקבל ציון – שנה אחרי תחילת הפרויקט.


“האם ניתן לקבל נקודה אקדמית נוספת על כתיבת מאמר על פרויקט שבוצע?”

לא, אין זיכוי אקדמי נוסף על כתיבת מאמר על פרויקט שבוצע. אך כתיבת מאמר מומלץ וכדאי מאוד לקורות החיים ואנחנו מעודדים ועוזרים לסטודנטים שהפרויקט שלהם מתאים לפרסום!

הערה: סטודנטים שעומדים בדרישות הסף, יכולים להירשם לקורס 044185, הקורס דורש תיאום מראש והנחיה אישית על ידי חבר סגל בפקולטה, הקורס יכול לכלול כתיבת מאמר, לפי שיקול דעת חבר הסגל.


“האם ניתן לבצע פרויקט בפקולטה אחרת בטכניון והפרויקט ייחשב כפרויקט בהנדסת חשמל?”

לא. קורסי הפרויקטים בהנדסת חשמל מתבצעים במסגרת מעבדות הפקולטה בלבד.

המעבדות מציעות גם פרויקטים בשיתוף עם יחידות אחרות בטכניון ועם גורמים חיצוניים אחרים. במקרים אלה, הפרויקט עדיין נעשה בחסות המעבדה, מוצמד לפרויקט מנחה אישי מטעם המעבדה והפרויקט כפוף לנהלים והכללים של המעבדה.