Project Registration Spring 2016/17

הרישום לפרויקטים בסמסטר אביב תשע”ז החל.

שימו לב – יש להירשם למקצוע פרויקט ב-UG במקביל לרישום לפרויקט במעבדה!

רשימת פרויקטים – באתר Labadminובאתרי המעבדות

בהצלחה!

יוחנן