Projects Semester 02/2018

תאריכים ומידע פרויקט א’ \ ב’ \ מיוחד – סמסטר אביב תשע”ט – 02/2018

תחילת סמסטר: 17/03/2019

סיום סמסטר ותאריך אחרון למצגת אמצע:  30/06/2019

הגשת פרויקט עד תחילת סמסטר חורף תש”פ: 22/10/2019

הארכת זמן באישור מהנדס המעבדה עד תחילת סמסטר אביב תש”פ: ייקבע

הרצאות העשרה בפרויקט א’ – ימי רביעי אוד’ 280, 14:30-16:00

תהליך הרישום במשפט אחד:
פרויקט נעשה בזוגות, רישום לקורס ב-UG תחילה,  מחפשים פרויקט מתאים ב-Labadmin, מתייעצים במעבדות, ולבסוף נרשמים אצל מהנדסי המעבדות