Links

ספרייה מקוונת

ניתן להגיע למאמרים מספריית הטכניון גם מרחוק ע”י הכנסת שם משתמש וסיסמא ב-tx/t2. דבר זה מתייחס הן לסגל והן לסטודנטים.

https://login.ezlibrary.technion.ac.il/login

הרצאות העשרה מוקלטות

 03/2011 – מבוא לניהול פרויקטים – נמרוד פלג (טכניון)

 11/2012 – הרחבות בנושא MATLAB – יאיר משה (טכניון)

 22/3/2017 – מבוא לניהול פרויקטים – נמרוד פלג (טכניון)

 03/2016 – חיפוש מידע וסקר ספרות – נמרוד פלג (טכניון)

3/5/2017 – סמינר בנושא Deep Learning – חלק I – אלעד הופר (טכניון)

3/5/2017 – סמינר בנושא Deep Learning – חלק II – רועי פן (חברת Systematics)

 10/5/2017 – הדרכה בנושא הכנת מצגות סיום פרויקט – נמרוד פלג (טכניון)

 10/5/2017 – הדרכה בנושא כתיבת דו”ח פרויקט – נמרוד פלג (טכניון)

21/6/2017 – של הגמר של תחרות הפרויקטים המצטיינים תשע”ז על שם יהורז כשר