Labs 2&3 Overview (Hebrew)

מעבדה 2 ומעבדה 3

הודעה אדמיניסטרטובית לגבי השלמת ניסויים

ההוראה המתקיימת במעבדות הניסויים היא חלק חשוב ובסיסי בחינוך הטכנולוגי שמקבל סטודנט בהנדסת חשמל (כולל כל המסלולים) במהלך הלימודים.

מצגת הרצאת הכוון לניסויים ופרויקטים לקראת חורף תשע”ז 2017

קורסי המעבדות 2-3 (“ניסויי התמחות”) מאפשרים לסטודנט להיחשף למגוון רחב מאד יש תחומים טכנולוגיים והנדסיים.
למעשה, כל סטודנט יבחר מספר מצומצם יחסית של ניסויים (7 בסה”כ) מתוך היצע של למעלה מ – 34 ניסויים שונים.
במהלך ביצוע הניסויים הסטודנטים נחשפים ונוגעים בתחומי הנדסה ומחקר עדכניים.

הניסויים מתבצעים בלמעלה מ-12 מעבדות מחקר והוראה של הפקולטה, אשר עוסקות בתחומי מחקר והוראה שונים ומגוונים .

ניסויי התמחות מהווים הזדמנות מיוחדת הן להעמיק את הרקע בתחומים בהם הסטודנט מתעניין ורוצה להתמחות והן להעשיר את
האופקים ולטעום מתחומים נוספים .
ניסויי מעבדה מהווים לעתים קרובות הכנה לביצוע פרויקט בתחום ומתבצעים במקביל או לפני הפרויקט .

על מנת להעניק לסטודנטים חוויה לימודית מיוחדת וחשובה , הניסויים מתבצעים בקבוצות לימוד מצומצמות בין 2 ל-8
סטודנטים בכל קבוצה. במסגרת זאת מתאפשרת אינטראקציה אישית עם מדריך הניסוי , אשר מעשיר את הסטודנטים
בידע וניסיון שלו בתחום הניסוי .

רישום למקצועות מעבדה 2-3   מתבצע  במערכת Labadmin , באמצעות הפנייה מאתר U.G.

אין אפשרות להירשם למקצועות מעבדה2-3 לאחר פתיחת סמסטר.

ניתן לפנות  בבקשות לאינה טלמון באמצעות דואר אלקטרוני:  inalab@ee.technion.ac.il

סטודנטים במסלול הנדסת חשמל או במסלול משולב חשמל ופיזיקה

044165 מעבדה 2 בהנדסת חשמל – מקצוע חובה
סטודנט בוחר 4 ניסויי בחירה מתוך רשימת הניסויים

044166 מעבדה 3 בהנדסת חשמל – מקצוע חובה
סטודנט בוחר 3 ניסויי בחירה מתוך רשימת הניסויים

סטודנטים במסלול הנדסת מחשבים או מחשבים ותכנה

044165 מעבדה 2 בהנדסת חשמל – מקצוע בחירה
סטודנט בוחר 4 ניסויי בחירה מתוך רשימת הניסויים 

044166 מעבדה 3 בהנדסת חשמל  מקצוע בחירה
סטודנט בוחר 3 ניסויי בחירה מתוך רשימת הניסויים