Enrichment Lectures

הרצאות העשרה

הרצאות ההעשרה ניתנים במסגרת הקורס פרויקט א’ וההשתתפות בהן חובה.

ההרצאות בנושאים:

1. הדרכות לצורך ביצוע הפרויקט (ניהול פרויקטים, סקר ספרות, הכנת מצגות, כתיבת דו”חות וכו’)

2. הרחבה בנושאים מקצועיים פרטניים (MATLAB \ תכן מעגל מודפס)

3. הרחבת אופקים בנושאי מחקר בפקולטה

4. מרצים מן התעשייה, רישום פטנטים, אתיקה בהנדסה, פרויקטים מצטיינים וכו’.

מדיניות היעדרויות מהרצאות:

ההשתתפות בהרצאות היא חובה ונעשה רישום נוכחות.
על מנת להקל על האדמיניסטרציה, סטודנט שלא נכח באחת או שתי הרצאות בגלל סיבה מוצדקת, מוותרים לו בלי צורך להוכיח את סיבת ההיעדרות (מילואים, חתונות, מחלות, חגים לא יהודיים וכו’).
כלל זה לא תקף לגבי 3 ההרצאות שמסומנות כחובה בטבלה – בצבע אדום, אותן יש להשלים עוד במהלך הסמסטר, גם אם הייתה סיבה מוצדקת להיעדרות. אפשרויות השלמה יפורסמו במודל של פרויקט א’ מיד לאחר כל ההרצאה.

בכל שאלה, ניתן לפנות למרכז הפרויקטים.

להלן טיוטה ראשונה לרשימת הרצאות ההנעשרה בסמסטר אביב תשע”ח, ייתכנו שינויים…