Enrichment Lectures

הרצאות העשרה

הרצאות ההעשרה ניתנים במסגרת הקורס פרויקט א’ וההשתתפות בהן חובה.

בכל שאלה, ניתן לפנות למרכז הפרויקטים.

רשימת הרצאות ההעשרה לסמסטר חורף תשפ”א (עודכן 19-10-2020):

Enrichment-01-2020